Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs economist IA - Compartimentul audit intern

Nr.  11632   din 16.06.2017

Aprobat,                                                                                                                                                                                Manager,

                                                  Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Compartimentul Audit intern :

-1 post economist IA- pe perioada nedeterminata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 iunie 2017, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;

2.      Data si ora organizarii probei scrise : 10 iulie 2017, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

3.      Data si ora interviului : 12 iulie 2017 , ora 9 :00-Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 30 iunie 2017, ora 15 :00 ;

-selectia dosarelor candidatilor : 3 iulie 2017 ;

-contestatii la rezultatele selectiei dosarelor : 4 iulie 2017 ;

-proba scrisa : 10 iulie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 10 iulie 2017, ora 14 :00 ;

-contestatii la rezultatele probei scrise : 11 iulie 2017, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 12 iulie 2017, ora 9 :00 ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 12 iulie 2017 ;

-contestatii la proba interviu : 13 iulie 2017 ;

-afisarea rezultatelor finale : 13 iulie 2017.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)      Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economst IA:

-studii: diploma de licenta in domeniul economic;

-minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·         Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·         Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in specialitatea postului ;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (diploma de bacalaureat, diploma de licenta);

·         Cazierul judiciar ;

·         Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003)

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 


SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

   CF: 4541092

Cont: RO04 TREZ4065041XXX000709   TREZORERIA  Iaşi

Iaşi Str. Pantelimon Halipa nr 14

Tel.: 0232 266044; Fax 0232 252030

 


Aprobat,

Manager,

Ec. Cumpat Carmen

 

 

TEMATICA  SI BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR PUBLIC INTERN

 

Tematica :

1.   Atributiile compartimentului de audit public intern ;

2.   Numirea si revocarea auditorilor interni ;

3.   Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni ;

4.   Elaborarea planului de audit public intern ;

5.   Referatul de justificare si structura planului de audit public intern ;

6.   Etapele misiunii de audit public intern ;

7.   Proceduri si documente elaborate pe parcursul desfasurarii unei misiuni de audit public intern ;

8.   Tipuri de audit intern ;

9.   Incompatibilitati referitoare la exercitarea auditului intern ;

10.Contraventii si sanctiuni referitoare la auditul intern ;

11.Organizarea si conducerea contabilitatii ;

12. Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice ;

13. Dispozitii privind controlul financiar preventiv ;

14. Codul Controlului intern / managerial ;

15. Angajarea , lichidarea, ordonatarea si plata cheltuielilor in institutiile publice ;

16. Principii si reguli bugetare ;

17. Codul de conduita etica a auditorului intern ;

18. Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;

19. Spitalele – structura organizatorica, patrimoniu ;

20. Contractul individual de munca.

21. Salarizarea personalului medical si nemedical din spitale.

 

Bibliografie :

1.   Legea 672/2002 republicata privind auditul public intern ;

2.   Hotararea 1086/2013 privind aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern ;

3.   Legea 82/1991 republicata – Legea contabilitatii ;

4.   Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

5.   Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

6.   Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

7.   Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

8.   Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

9.   Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

10.    Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

10.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

11. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

12.Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice ;

13. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

14. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

15. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

 

 

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1

   
     

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: AUDITOR INTERN

COD COR: 263102

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist IA

 

LOC MUNCA: Compartiment audit intern

 

GRADUL PROFESIONAL : economist IA

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Referent de specialitate Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec.Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala:

Ø  Studii superioare de lunga durata in domeniul economic

Ø  Pregatire profesionala conform cerintelor.

b)    Cunostinte de operare pe calculator – WORD, Excel, Internet Explorer ;

c)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

d)    Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei  ;

e)    Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, obiectivitate, impartialitate, capacitate de evaluare, capacitate de argumentare, corectitudine, flexibilitate, deschidere, asumarea responsabilitatilor, performanta, incredere, credibilitate, responsabilitate, onestitate, capacitatea de autoperfectionare, capacitatea de a lucra in echipa, deplasarea in teren pentru observarea fizica a elementelor auditate ;

f)     Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

g)    Realizarea de activitati de asigurare si activitati de consiliere :

Ø  misiuni de asigurare – examinari obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a furniza o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si guvernanta;

Ø  misiuni de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in cadrul spitalului, fara asumarea de responsabilitati manageriale.

h) Competente specifice :

Ø  Integritatea:

    a) exercitarea profesiei cu onestitate, bună-credinţă şi responsabilitate;

    b) respectarea legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei;

    c) respectarea şi contribuţia la obiectivele etice legitime ale spitalului;

Ø  Independenţa şi obiectivitatea:

    a) se interzice implicarea auditorului  intern în activităţi sau în relaţii care ar putea să fie în conflict cu interesele spitalului/ structuri auditate şi care ar putea afecta o evaluare obiectivă;

    b) se interzice auditorului intern să asigure unei structuri auditate alte servicii decât cele de audit şi consultanţă;

    c) se interzice auditorului intern, în timpul misiunii lor, să primească din partea celui auditat avantaje de natură materială sau personală care ar putea să afecteze obiectivitatea evaluării lor;

    d) auditorii interni sunt obligaţi să prezinte în rapoartele lor orice documente sau fapte cunoscute de ei, care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate.

Ø  Confidenţialitatea:

se interzice folosirea de către auditorul intern a informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale structurii auditate.

Ø  Competenţa:

    a) auditorul intern trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară, să aplice standarde şi norme profesionale şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

    b) auditorii interni trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează; în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor auditorii interni au datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit general acceptate;

    c) auditorul intern trebuie să îşi îmbunătăţească în mod continuu cunoştinţele, eficienţa şi calitatea activităţii lor; managerul spitalului, trebuie să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni, perioada alocată în acest scop fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an;

    d) auditorii interni trebuie să cunoască legislaţia de specialitate şi să se preocupe în mod continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor internaţionale.

   e) neimplicarea in exercitarea activitatilor auditabile sau in elaborarea procedurilor specifice , altele decat cele de audit intern.

 Competenţa managerială: cunoaşterea noţiunilor legate de:

Ø  Structura organizatorică şi a proceselor/activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei;

Ø  ROF, ROI, decizii;

Ø  Misiunea şi obiectivele generale, strategice, specifice ale organizaţiei

Ø  Normele, normativele în vigoare specifice domeniului de activitate  şi aplicarea acestora în cadrul organizaţiei

 

2.RELATII

2.1 Sfera relationala interna

a)  IERARHICE:

-          Managerul spitalului;

-          Serviciului de audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Iasi

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

c) Relatii de reprezentare :

-           - reprezinta activitatea de audit a institutiei;

2.2 Sfera relationala externa :

a) cu autoritati si institutii publice :

- Primaria Municipiului Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi, Casa de Sanatate Iasi, Curtea de Conturi;

b) cu persoane juridice private :

- conform prevederilor Legii nr. 672/2002 republicata, HG nr. 1086/2013

2.3 Standardul de performanta asociat :

-          complexitatea activitatilor specifice : acordarea de consultanta si asigurari privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control si de guvernanata, contribuind la obtinerea plusvalorii si oferind recomandari pentru imbunatatirea acestora;

-          obiectivele generale ale auditului;

-          sfera de activitate a auditului intern;

-          indeplinirea satndardelor profesionale;

-          capacitatea de a lucra in echipa si de a relationa ierarhic.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul compartimentului :8,00-16,00 , de luni pana vineri

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planul anual de audit;

Indicatori calitativi:

-          asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planul de audit ;

-           asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

 

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

·         Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii compartimentului;

·         Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu);

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

·         Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate

·         Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

·         Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

   - utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor consumabile;

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

·         utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;

·         realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

·         obiectivele de performanta individuala:

-          modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;

-          modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.

·         criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine)

         - rezultatele obtinute:

        - cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

         - nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

         - eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

         - adaptarea la complexitatea muncii:

         - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

         - analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

        -  evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

        - asumarea responsabilitatii:

         - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

         - evaluarea nivelului riscului decizional;

         - capacitatea relationala si disciplina muncii:

          - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

         - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

·         Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: managerul, serviciul de audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Iasi

·         Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator

·         Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual de catre manager si o data la 3 ani de catre serviciul de audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Iasi

 

DESCRIEREA POSTULUI:

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului

Nr.

CRITERIUL

Calificativul

crt.

 

MINIM

MAXIM

1.

Cunostinte si experienta profesionala- Competenta profesionala

4

5

1.1.

Pregatirea de baza – absolvent al invatamantului superior. Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in fisa postului- economice

3

4

1.2.

Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, specializari, cursuri – audit intern

1

1

2.

Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului

4

5

2.1.

Realizarea obiectivelor individuale de activitate - Desfasurarea activitatilor specifice auditului intern

3

4

2.2.

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu

1

1

3.

Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- influenta, coordonare si supervizare

3

4

3.1.

Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului

2

3

3.2.

Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat

1

2

4.

Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina

4

5

4.1

Receptivitate

1

1

4.2

Disponibilitate la efort suplimentar

0

1

4.3

Perseverenta

1

1

4.4

Obiectivitate

1

1

4.5

Disciplina in munca

1

1

5.

Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum

3

4

5.1

Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

3

4

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate

3

4

6.1.

Complexitatea postului-diversitatea operatiunilor, asumarea responsabilitatii

1

1

6.2.

Gradul de autonomie, initiative si creativitate

1

1

6.3.

Efortul intelectual

1

1

6.4.

Aptitudini deosebite

0

1

6.5.

Tehnologii speciale

0

0

7.

Conditii de munca

3

4

7.1

Respectarea programului de lucru

1

2

7.2

Utilizarea resurselor puse la dispozitie

1

1

7.3

Lucru in echipa.Colaboreaza cu colegii de serviciu, isi aduce contributia proprie cand este necesar, are o participare eficienta la realizarea obiectivelor acesteia.

1

1

6.OBIECTIVE GENERALE, OBIECTIVE SPECIFICE/ACTIVITATI

a) Asigurarea indeplinirii sarcinilor cu privire la coordonarea activitatii vederea realizarii serviciilor publice de interes

-> monitorizarea hotararilor si dispozitiile emise de consiliul de administratie in cadrul misiunilor de audit intern

b) Participarea in diverse comisii din cadrul unitatii.

-> participarea la sedintele Consiliului de Administratie al comisiilor de specialitate din cadrul spitalului: ( Consiliul etic, Comisia de etica, Comisia medicamentului, Comisia de monitorizare coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial , etc…)- in calitate de observator si consultant.

c) Acordarea de asistenta juridica si de specialitate; solutionare cereri.

-> sprijinirea conducerii si a aparatul de specialitate al spitalului  in aplicarea corecta a actelor normative- prin efectuarea de misiuni de consiliere.

d) Participarea la intocmirea de acte normative cu caracter local

Prin misiunile de audit urmareste :

-> redactarea proiectelor de acte normative initiate de spital.

-> intocmirea, depunerea si urmarirea documentatiei pentru promovarea Hotararilor de Consiliul local pentru Completarea si modificarea inventarului domeniului public al Consiliului local Iasi;

-> urmarirea alocarii unor sume din fondul Consiliului local pentru lucrari de investitii si Rk-uri pe spital;

e) Autorizarea conform legii a realizarii obiectivelor.

In cadrul misiunilor de audit intern urmareste  daca sunt obtinute toate avizele si autorizatiile de construire, conform prevederilor legale

f) Gestionarea deseurilor

->colectarea selectiva a deseurilor prin Monitorizarea planului  de gestiune a deseurilor in cadrul spitalului;

g) Gestionarea calitatii aerului, a calitatii mediului si a apelor la nivelul spitalului:

->promovarea educatiei ecologice in cadrul spitalului  si  in randul pacientilor in vederea reducerii poluarii aerului.

->promovarea actiunilor de voluntariat, in cadru organizat, in activitati care vizeaza imbunatatirea starii factorilor

->promovarea de  activitati care vizeaza imbunatatirea starii factorilor de mediu: aer, apa, sol.

h) Accesare fonduri nerambursabile

Prin misiuni de audit urmareste modul de implementare proiecte cu finantare externa din portofoliul Consiliului Local Iasi .

h)    Managementul eficient al investitiilor finantate de Consiliul Local Iasi;

Prin misiunile de audit intern in cadrul serviciului administrativ-achizitii publice urmareste modul in care s-au efectuat :

-> modernizarea unitatii sanitare de interes local prin monitorizarea lucrarilor de reabilitare

-> raportari statistice prin intocmirea situatiei privind stadiul lucrarilor de investitii

 j) Evidenta si administrarea patrimoniului

Prin misiunile de audit intern in cadrul serviciului finaciar contabil urmareste :

-> existenta unei baze de date care evidentiaza patrimoniul prin constituirea si reactualizarea bazei de date atat ca format electronic cat si pe suport de hartie ( indosariere) plus administrarea efectiva a patrimoniului.

->organizarea inventarierii anuale a bunurilor patrimoniale prin initierea dispozitiei de organizare, desfasurare si valorificare a inventarierii patrimoniului, plus desfasurarea operatiunilor de inventariere.

k) Realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu misiunea institutiei, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta.

Prin misiunile de audit in diverse sectoare de activitate urmareste :

->asigurarea aprobarilor si efectuarii operatiunilor de persoanele imputernicite in acest sens.

->separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate unor personae diferite.

-> asigurarea unei conduceri competente la toate compartimentele.

->accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

l) Gestionarea eficienta a patrimoniului.

Prin misiunile de audit in diverse sectoare de activitate urmareste :

->implementarea controlului intern la nivelul serviciului financiar contabil

->trasabilitatea parcursului documentelor si obtinerea facila a informatiilor corecte, complete si integrate din activitatea curenta.

->raportarea informatiilor patrimoniale corecte, complete si integrate din activitatea curenta.

m) Oferirea de asigurari si consiliere managementului superior privind functionarea si imbunatatirea sistemelor de management si control din cadrul  entitatii publice

Prin rapoartele de audit intern si informarea managerului se urmareste :

-> efectuarea tuturor activitatilor de asigurare planificate si aprobate de Manager prin planurile anuale de audit.

-> oferirea de consiliere managementului, ori de cate ori se solicita, in vederea imbunatatirii sistemelor de management si control.

 

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati ale auditorului intern :

1.    Efectueaza misiuni de audit public intern de asigurare – regularitate/ conformitate, performanta si de sistem cu respectarea intocmai a Cartei , normelor metodologice specifice si ghidurilor procedurale  / manualul procedurilor operationale cu privire la derularea acestora ;

2.     Efectueaza misiuni de audit public intern de consiliere informala si formalizate cu respectarea normelor specifice, Cartei auditului si a celorlalte prevederi / ghiduri procedurale / manualul procedurilor operationale , care guverneaza efectuarea misiunilor de consiliere ;

3.    Stabileste metodele si procedurile de lucru, etapele de realizare a auditului intern precum si criteriile de evaluare ale managementului astfel incat sa permita aprecierea nivelului de realizare a obiectivelor manageriale ;

4.    Asigură realizarea misiunilor de audit prin abordări sistematice si metodice, conform procedurilor prestabilite si a normelor specifice. In realizarea misiunilor procedează în vederea: stabilirii sferei activităţilor necesare atingerii obiectivelor misiunilor de asigurare si consiliere;prezentării în scris a cerinţelor generale, a problemelor identificate şi a rezultatelor misiunilor , precum şi a elementelor referitoare la modul de organizare şi de desfăşurare a acestora; comunicării şi raportării rezultatelor misiunilor de asigurare si consiliere; elaborării proiectului de raport/raportului misiunii, pe care le prezintă conducerii serviciului spre analiză, supervizare si semnare; procedează la urmărirea recomandărilor formulate prin rapoartele de audit, până la implementarea lor în totalitate;

5.    Identifica si elaboreaza documentele necesare efectuarii auditului financiar- contabil in conformitate cu legislatia in vigoare si in functie de scopul si obiectivele auditului intern si conform planului de audit ;

6.    Stabileste concluziile/ constatarile fundamentate pe baza analizei obiective a datelor selectate, iar in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat managerului ;

7.    Elaboreaza planul de audit intern anual si multianual corespunzator scopului si obiectivelor auditului intern ;

8.    Elaboreaza raportul de audit intern pe baza datelor relevante, corecte, conforme cu activitatea de audit intern efectuata si il transmite managerului pentru analiza si avizare si il arhiveaza conform legislatiei in vigoare ;

9.    Desfasoara activitate de consiliere, activitate menita sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea unitatii, gestiunea riscului, a controlului intern fara sa-si asume responsabilitati manageriale ;

10.  Evalueaza performanta managementului pe baza aprecierii modului de indeplinire a criteriilor de conformitate si de performanta, a gradului de prevenire, reducere sau de compensare a riscurilor atat la nivelul decizional, cat si la nivelul implementarii acesteia ;

11.  Asigura o comunicare eficienta cu persoanele auditate ;

12.  Raspunde de comunicarea in timp util a rapoartelor de audit si a masurilor corective catre toti cei implicati ;

13.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;

14.  Raspunde de comunicarea corecta si in timp util a zonei auditate si a datei programate pentru realizarea auditului informand managerul asupra modului de desfasurare a misiunii de audit;

15.  Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;

16.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;

17.  Raspunde de intocmirea corecta si la timp a documentelor specifice auditului;

18.  Raspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor:interviu, examinarea documentelor si a inregistrarilor;

19.  Raspunde de identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuase si a fraudelor;

20.  Are responsabilitati in stabilirea necesarului de instruire in domeniul auditului intern;

21.  Are responsabilitati in propunerea de masuri pentru corectarea deficientelor constatate, recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

22.  Raspunde de protejarea si pastrarea documentelor intocmite si utilizate pe parcursul auditului, evitand deteriorarea lor;

23.  Raspunde de realizarea Raportului anual al activitatii de audit  care prezinta modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern si il transmite la organul ierarhic superior serviciul de audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Iasi pana la data de 15 ianuarie a anului urmator si Camera de Conturi Iasi pana la 31 martie a anului urmator incheiat.

24.  Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces;

25.  Exercita o functie distincta si independenta de activitatile unitatii, cu profesionalism si integritate , conform prevederilor Legii 672/2002 republicata, HG 1086/2013  cu respectarea Standardelor Internationale de audit intern;

26.  Nu trebuie sa fie desemnat intr-o misiune de audit la o structura, daca sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul acesteia.  

27.  Informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre managerul spitalului-  Compartimentul de audit intern transmite la serviciul de audit public intern de la nivelul Primariei Municipiului Iasi sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre managerul Spitalului Clinic de Recuperare Iasisi consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta, in maximum 5 zile calendaristice de la incheierea trimestrului ;

28.  Transmiterea, la solicitarea Serviciului de audit public intern de la nivelul Primariei Municipiului Iasi, rapoarte periodice privind constatatrile , concluziile si recomanadrile rezultate din activitatea de audit intern ;

29.  Arhiveaza documentele din cadrul compartimentului de audit public intern conform normelor legale si procedurale ;

30.  Contribuie la implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului de audit public intern conform normelor legale si procedurale.

31.  Auditorul intern propune, dupa caz , suspendarea misiunii de audit public intern in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, cu acordul managerului care a aprobat misiune, daca din analiza preliminara a verificarilor efectuate se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern ( limitarea accesului, informatii insuficiente etc).

32.  Este numit, prin decizie secretar in cadrul Consiliului de etica cu urmatoarele atributii:

   1. detine elementele de identificare – antetul si stampila consiliului de etica – în vederea avizarii si transmiterii documentelor;

   2. asigura redactarea documentelor, înregistrarea si evidenta corespondentei, a sesizarilor, hotarârilor si avizelor de etica;

   3. introduce sesizarile colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucratoare de la înregistrarea acestora, si asigura informarea, dupa caz, a membrilor consiliului de etica si a managerului unitatii, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresata managerului se face doar în cazul sesizarilor primite prin intermediul sistemului informatic;

   4. asigura realizarea si gestionarea bazei de date privind sesizarile referitoare la nerespectarea drepturilor pacientilor de catre cadrele medico-sanitare si pe cele referitoare la abuzurile pacientilor fata de cadrele medico-sanitare;

   5. informeaza presedintele cu privire la sesizarile primite în vederea convocarii consiliului de etica;

   6. convoaca membrii consiliului de etica ori de câte ori e necesar, la solicitarea presedintelui, cu cel putin o zi înaintea întrunirilor;

   7. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corecta si impartiala solutionare a spetelor supuse atentiei consiliului de etica;

   8. întocmeste procesele-verbale ale sedintelor consiliului de etica;

   9. Asigura trimestrial informarea membrilor consiliului de etica si a managerului unitatii cu privire la rezultatele aplicarii acestora;

   10. asigura postarea pe site-ul unitatii a informatiilor privind activitatea consiliului de etica;

   11. formuleaza si/sau colecteaza propunerile de îmbunatatire a activitatii consiliului sau a unitatii sanitare si le supune aprobari iconsiliului de etica;

   12. întocmeste raportul semestrial al activitatii desfasurate în primele 7 zile ale lunii urmatoare semestrului raportat si îl supune avizarii presedintelui si ulterior aprobarii managerului;

   13. întocmeste raportul anual al activitatii desfasurate si Anuarul etic în primele 15 zile ale anului urmator celui raportat si îl supune avizarii presedintelui si ulterior aprobarii managerului.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Respecta prevederile legale privind confidentialitatea datelor pacientului ;
 7. Respecta procedurile operationale existente ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.    Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

 

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea spitalului;

2.nu respecta conduita  etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

9.Delegarea de atributii si competenta : -  ( in cazul efectuarii concediului medical, de odihna, deplasarilor pentru studii)- un alt economist din cadrul compartimentului

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : manager

Numele si prenumele 

Semnatura : …………………………………  

           Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................          

(0 votes)395 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie