Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs 2 posturi vacante de infirmier- Sectia Recuperare Neuromotorie

 

Nr. 25772 din 20.11.2020

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

Sectia Recuperare Neuromotorie :

-2 posturi de infirmier- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS pana la data de  8 decembrie 2020 inclusiv, intre orele 9:00-12:00;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 16 decembrie 2020, ora 9:00- la sediul institutiei ;
 3. Data si ora organizarii probei practice: 18 decembrie 2020, ora 9:00- la sediul institutiei ;
 4. Data si ora interviului: 22 decembrie 2020, ora 9 :00- la sediul institutiei .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 8 decembrie 2020, ora 12 :00 ;

- rezultate selectia dosarelor candidatilor : 10 decembrie 2020;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 15 decembrie 2020;

-proba scrisa : 16 decembrie 2020, ora 9 ;00, la sediul institutiei ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 16 decembrie 2020, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 17 decembrie 2020, ora 15 :00 ;

-proba practica : 18 decembrie 2020, ora 9 ;00, la sediul institutiei ;

-afisarea rezultatelor probei practice : 18 decembrie 2020, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 21 decembrie 2020, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 22 decembrie 2020, ora 9 :00 , la sediul institutiei ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 22 decembrie 2020, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 23 decembrie 2020, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   24 decembrie 2020, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6.  

 

 1. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 2. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor II(electrician):

            - studii: scoala generala;

- curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia generela resurse umane si certificare ;

            - vechime: minim 6 luni vechime in munca.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa de vechime care atestă vechimea în munca, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

 

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

 

SPITALUL  CLINIC DE  RECUPERARE  IASI                            

SECTIA NEUROMOTORIE                                                 APROBAT MANAGER

                                                                                                            Ec. Carmen Cumpat

 

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL PRIVIND  OCUPAREA POSTULUI  DE  INFIRMIER                            

 1. Ordinul nr 961/2016-ANEXA NR 1:Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private din 19.08.2016;Capitolul I Definitii art 1. Capitolul II Curatarea art 2-7; Capitolul III Dezinfectia art 8-27;
 2. Ordinul nr 961/2016- Anexa nr 3; Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc.
 3. Ordinul 1226/2012-Anexa nr 1; Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati  medicale din 03.12.2012;Capitolul II Definitii art 7; Capitolul III Clasificari art 8, Capitolul V – Colectarea deseurilor medicale la locul de producer art 12; Capitolul VI-Ambalarea deseurilor medicale art 13-30; Capitolul VII Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale art 31-35; Capitolul VIII Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale art 36-40;
 4. Ordinul nr 1101/2016-Anexa nr 4; Precautiunile Standard- Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si  limitarea infectiilor asociate asistentei  medicale.
 5. Ingrijirea pacientului imobilizat la pat.
 6. Respectarea circuitelor in unitatile sanitare.
 7. Atributii generale ale infirmierei (vezi fisa postului).
 8. Deservirea pacientului la pat de catre infirmiera.

 

BIBLIOGRAFIA:

1.Ordinul  nr 961/2016 pt. aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pt. dezinfectia manilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funcie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.

2.Ordinul nr 1226/2012 pt. aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

3. Ordinul nr 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor  associate asistentei medicale in unitatile sanitare.

4. Tehnica ingrijirii bolnavului – autor Carol Mozes, editia a VII – A, anul 2007.

 

        

 Sef Sectie                                                                                       Consilier juridic,

Dr. Barzoi Raluca Oana                                                               Nica Gabriela

 

 

                                                                                                                                             APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

     

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INFIRMIER

COD COR: 532103

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:  

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: infirmier

 

LOC MUNCA: Sectia Recuperare Neuromotorie

 

GRADUL PROFESIONAL : infirmier

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

           a) Pregătirea profesionala: Şcoala generala,cursuri de infirmier organizate de OAMGMAM;

            b) Experienţa necesara: experienţa in activitate

 

 2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  medicului sef de sectie, medicului primar/medic specialist, asistentului sef si asistentului medical;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu personalul compartimentului, cu celelalte secţii/compartimente sau subunităţi funcţionale ale spitalului si cu pacienţii in scopul realizării sarcinilor de serviciu.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul compartimentului  conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi,  3 ture.

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: medicul sef sau asistentul sef al sectiei Recuperare Neuromotorie
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

 

 

 

Fisa de evaluare a performantelor Infirmierei  

din cadrul Sectiei Recuperare Neuromotorie

 

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

 

1

2

3

4

5

N/A

 

 Au fost respectate PO şi PL specifice Secției de Recuperare Neuromotorie

 

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate normele , instrucţiunile, codul etic, procedurile de lucru

 

 

 

 

 

 

 

A existat o bună comunicare cu superiorii

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de timp a fost respectat

 

 

 

 

 

 

 

Infirmierea demonstrează un ȋnalt nivel de productivitate profesională

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de servici

 

 

 

 

 

 

 

S-a ocupat de buna organizare a locului de muncă şi de utilizarea corectă a aparaturii si echipamentelor de lucru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a preocupat de curăţenia şi dezinfecţia din cadrul Secției de Recuperare Neuromotorie

 

 

 

 

 

 

 

Abilități de comunicare cu pacienții

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaşterea gradului de risc ȋn utilizarea aparaturii si echipamentelor de lucru din dotare

 

 

 

 

 

 

 

Modul cum răspunde solicitărilor legate de sarcinile trasate de superior

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat ținând cont de următorul mod de punctare:

1.‘’Nesatisfăcător’’

2.”Slab’’

3.’’Satisface cerințele’’

4.’’Foarte bine’’

5.’’Excelent’’

 

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

 

6.OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE PENTRU  POSTUL DE INFIRMIERA :

 1. Obiective generale ale postului:

- Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului.

- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

- Completarea rapoartelor de tura

 1. Obiective specifice postului:

Obiectiv

Monitorizare

Indicator de

evaluare

Valoare ţintă

Perioada de evaluare

Responsabil

Termen

Creșterea calității îngrijirilor acordate pacienților și eficientizarea activității , prin implementarea PO şi PL din cadrul  Secției de Recuperare Neuromotorie

Rapoarte semestriale privind instruirea personalului legat de PO şi PL

Nr. de participari/Nr.

instruiri

90%

Semestrial

Asistent şef

Raportare anuală

Participarea la instruirea din planul anual de pregătire profesională

Plan de pregatire profesională

Nr. de participari/ nr. de cursuri

 

90%

Anual

Dir. de ingrijiri

 

Permanent

Creşterea capacităţii de a oferi servicii medicale de calitate, prin conștientizarea și responsabilizarea infirmierei referitor la noile cerinţe ale standardelor de acreditare (informare, actualizarea fișei de post, implementare PO si registrul riscurilor)

Nr. PO implementate/nr.PO existente

Nr.PO implementate/nr. PO existente

 

100%

Trimestrial

SMC şi personalul implicat ȋn urmărirea indicatorilor

de acreditare.

Final an

Prevenirea riscului de IAAM prin cunoaşterea şi respectarea normelor CPIAAM

Participări la instruiri pe temă

Nr.participari/nr.cursuri

90%

Trimestrial

Asistent sef si medic sef CPIAAM

Permanent

 

 

7. INDICATORI DE MONITORIZARE:

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementării

DA

NU

Riscuri estimate

Măsuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structură

Asigurarea organizării și funcționării activității specifice la pacienţii repartizaţi ȋn cadrul Secției de Recuperare Neuromotorie

x

 

Deficienţe ale resurselor umane, deficienţe ale aparaturii, ale echipamentelor și ale

materialelor.

 

Alocarea resurselor umane,aparaturii, echipamentelor şi materialelor.

Transparenţa  în scopul creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate.

 

Existența graficului de lucru și a repartiției asistentei șefe

Indicatori de proces

Respectarea tuturor PO și PL specifice Secției de Recuperare Neuromotorie

x

 

Nerespectarea PO şi PL

Responsabilizarea infirmierelor prin instruiri periodice

 

Proces verbal de instruire

Completarea rapoartelor de tura

x

 

Rapoarte de tura  necompletate sau incomplete 

Prin instruiri periodice facute de asistenta sefa

2

Proces verbal de instruire

Participarea la cursurile din Planul Anual de Formare

x

 

Lipsa participarii in proportie de 80%

Responsabilizarea infirmierelor si eventual masuri disciplinare

3

Proces verbal de participare 

 

Indicatori de rezultat

Rapoartele de tura  sunt efectuate 100%

x

 

Rapoarte de tura incomplete

Identificarea cauzelor si corectarea lor

2

Proces verbal de instruire

Participarea infirmierelor la toate cursurile din Planul Anual

x

 

Nerealizarea in procentaj maxim

Reinstruiri periodice pentru cei care au lipsit

2

Proces verbal de instruire

Toate

PO specifice activității de ingrijire sunt cunoscute și implementate.

x

 

Personal nou angajat neinstruit

Identificarea persoanelor şi instruirea lor

2

Proces verbal de instruire

Cresterea calitatii serviciilor medicale

x

 

Nerespectarea sarcinilor din fisa postului

Control programat sau inopinat al respectarii sarcinilor din fisa postului

1

Cresterea calitatii serviciilor medicale

 

8. ATRIBUTII:

I. Atributii specifice postului:

 1. Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.
 2. Pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor, (pat + corp).
 3. Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igiena
 4. Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
 5. Efectueaza curatenia si dezinfectia zilnica in sectorul repartizat (a patului, noptierei, mesei pentru servit pacientul imobilizat la pat, scaunului, televizorului, paravanelor) si pregateste salonul pentru DEZINFECTIE TERMINALA, conform PO si PL;
 6. Asigura toaleta bolnavilor imobilizati ori de cate ori este nevoie si se ocupa de curatarea si dezinfectia echipamentelor de lucru folosite (carut pentru efectuarea toaletei, lighean, bazinet);
 7. Ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii, efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare si transporta sau insoteste pacientii la diferite investigatii in alte compartimente ale spitalului, la indicatia asistentului medical de sector, fiind direct raspunzatoare de documentele de insotire ale pacientului. ;
 8. Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor )in containere speciale la spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor in vigoare;
 9. Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se deplasa;
 10. Efectueaza aerisirea zilnica si periodica a incaperilor ;
 11. Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are in grija personal precum si a celor care se folosesc in comun ;
 12. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei coordonatoare   imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;
 13. Administreaza alimentatia pacientului  si informeaza asistenta despre apetitul acestuia;
 14. Asigura pozitionarea bolnavului imobilizat la indicatia asistentului medical, inclusiv saltea antiescara ;
 15. Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice la pacientii imobilizati dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului, schimba pampers-ul, ajuta bolnavii cu risc de cadere pentru efectuarea nevoilor fiziologice și curata si dezinfecteaza echipamentul de lucru folosit (urinar, plosca, bazinet, scaun WC),  conform PO ;
 16. Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregateste cadavrul si ajuta la transportul acestuia la morga
 17. Nu este abilitata sa dea  relatii despre starea de sanatate a bolnavului;
 18. Respecta un comportament etic fata de bolnavi si apartinatori si fata de personalul medico-sanitar;
 19. Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;
 20. Efectueaza curatarea si dezinfectia aparatelor de frig (frigidere, congelatoare), conform GRAFICULUI DE CURATARE/DEZINFECTIE programat de catre asistenta sefa lunar si completeaza si semneaza personal efectuarea acestora conform PO ;
 21. Se preocupa de rezolvarea in termen a sarcinilor stabilite in fisa postului si planul de munca, fara a-si depasi atributiile de serviciu;
 22. Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze respiratorii, infectii cutanate, diaree, tuberculoza, etc.)
 23. Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate in sectie;
 24. Raspunde solidar, alaturi de personalul sectiei la gestiunea valorica a acesteia ;
 25. Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea, secretul profesional si codul de etica ;
 26. Va anunta orice eveniment deosebit ivit asistentului medical de serviciu si asistentului medical sef;
 27. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, folosind integral si cu maxima eficienta timpul de munca, completeaza raportul de tura conform PO;
 28.  Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;
 29. Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 30. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

 1. Este desemnata INFIRMIERA LA OFICIU ALIMENTAR, de unde ii revin urmatoarele atributii specifice :
 • Asigura in permanenta curatenia si dezinfectia  la oficiul alimentar si la sala de mese conform PO si PL ;
 • Spala, dezinfecteaza, clateste vesela si tacamurile de la oficiu conform protocolului stabilit si gestioneaza aceste bunuri si aparatura aferenta (maisna de spalat vase, frigider, aragaz) conform PO si PL;
 •  Este obligata sa poarte echipamentul de protectie specific si sa-si intretina igiena personala conform legislatiei in vigoare;
 • Efectueaza controlul medical periodic (o data la 6 luni) impus de legislatia in vigoare la recomandarea medicului de Medicina Muncii;
 • Asigura transportul si distributia alimentelor de la bucatarie catre sectie, respectand programul de masa, regulile circuitelor si cele de igiena;
 • Efectueaza lucrarile de pregatire in sala de mese in vederea bunei serviri a bolnavilor;
 • Va avea afisat zilnic meniul de la bucatarie si lista nominala de regimuri indicate de cadrele medicale de pe sectoare;
 • Serveste masa bolnavilor respectand gramajul si lista de regimuri indicata de medici;
 • Nu va permite intrarea persoanelor straine (salariati de pe sectoare, insotitori, vizitatori) in oficiu;
 • Nu-i este permis a desfasura activitati in ingrijirea si deservirea pacientului la pat (cu bazinet, plosca, toaleta partiala a bolnavului, etc.) sau sa efectueze curatenie in saloane, wc-uri, bai, atat timp cat activeaza la oficiul de alimente.

In afara turelor in care infirmiera deserveste oficiul alimentar si respecta atributiile specifice, va respecta atributiile generale ale infirmierei pe sectie.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului sef;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul sef si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

III.  Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

1.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

2.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

V. In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date, salariatul are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.
- de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;
- de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
- sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.
- sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

- Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

- Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

- Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

- Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

- Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

- In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

- Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

- Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

- Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

- Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.

 

9. RESPONSABILITATI

- Îndeplinirea cantitativă și calitativă a sarcinilor din Fișa  Postului;

- Asigurarea de a  răspunde la alte solicitări decât cele curente.

- Îndeplinirea cu promptitudine și operativitate a sarcinilor trasate;

- Asigurarea calității lucrărilor executate și a activităților desfășurate

- Asumarea responsabilității - intensificarea  implicării în realizarea sarcinilor de serviciu și rapiditatea intervențiilor , utilizarea echipamentului și materialelor, încadrarea în normativele de consum utilizate;

- Perseverență, disciplină și susținerea efortului suplimentar;

- Asigurarea condițiilor optime pentru buna desfășurare a activităților din sector ;

- În raport cu obiectivele postului , răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale alocate pentru atingerea obiectivelor;

- Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în subgestiune

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, atrage raspunderea disciplinara a salariatului.

- Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

- Parola trebuie sa contina minim 6 caractere si sa fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri . Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

- Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

 

10.SALARIZARE:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele : Dr.Barzoi Raluca- Oana

Semnatura : …………………………………             

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:                                                                                                                                            Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

 

(0 votes)199 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie