Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs 2 posturi temporar vacante de muncitor IV(bucatar)-Bl.alimentar

Nr.12987 din 10.06.2019

Aprobat,                                                                                   Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante :

Bloc alimentar :

-2 posturi de muncitor IV(bucatar)- pe perioada determinata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 18 iunie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 26 iunie 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului: 28 iunie 2019, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ  ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 18 iunie 2019, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 20 iunie 2019 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 25 iunie 2019 ;

-proba scrisa : 26 iunie 2019 , ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 26 iunie 2019 , ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 27 iunie 2019 , ora 14 :00 ;

-proba interviu : 28 iunie 2019 , ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 28 iunie 2019, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 1 iulie 2019, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   2 iulie 2019 , ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

 

 

 

 

 1. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 2. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor IV(bucatar):

            - studii: acte de studii (calificare) care confera dreptul exercitarii meseriei;

            - nu se solicita vechime in meserie.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (calificare) şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat ;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

                                                                                                                            AVIZ MANAGER,

                                                                 Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                                             

Concurs de ocupare post

MUNCITOR IV (BUCATAR) BLOC ALIMENTAR

Spitalul Clinic Recuperare Iasi

 

Bibliografie:

1. Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca

2. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 976/1998-Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

3.  Legea nr. 307/2006-Legea privind apararea impotriva incendiilor

4. Bazele practice ale nutritiei  omului bolnav-Iulian Mincu, Viorel T. Mogos, Ed.1995

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

 

 Tematica:

 1. Legea 319/ 2006,  cap. IV – Obligatiile lucratorilor
 2. Ordinul M.S. 976/1998, cap. III- Norme privind prepararea alimentelor (alimentatia publica si colectiva)
 3. Ordinul M.S. 976/1998, cap. IV- Norme privind  depozitarea  si transportul alimentelor
 4. Legea 307/2006, art. 22-Obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor
 5. Bazele practice ale nutritiei omului bolnav,  cap. 18- Gastrotehnie
 6. Ordinul M.S. 1101/ 2016-Anexa 4  Precautiunile standard
 7. Ordinul M.S. 961/ 2016-Anexa 1 Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private  Cap. II :Curatarea, Cap. III Dezinfectia
 8. Ordinul M.S.914/2006 – Anexa III Organizarea blocului alimentar-art.144-156
 9. Ordinul M. S. nr.1226/2012 –Anexa 1 -Cap. V Colectarea deseurilor medicale la locul de producer, Cap. VI Ambalarea deseurilor medicale (art.13-16), Cap. VII Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale,  Cap. VIII Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale

          Șef serviciu administrativ  tehnic,                                                         Jurist 

 

     Ing. Lebădă Nicoleta – Daniela                                                            Nica Gabriela

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                                         Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

I/

   

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR IV( BUCATAR)

COD COR: 512001

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor IV /bucatar

 

LOC MUNCA: Serviciul Administrativ – Tehnic/ Compartiment administrativ/ Bloc alimentar

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor IV

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

1.01.2019

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Șef serviciu Administrativ –tehnic

Ing. Lebădă Daniela

 

Sef Serviciu

RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: studii medii de specialitate in alimentatia publica ;
 2. Experienta profesionala:minim 6 luni experienta in domeniu;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunostinte la nivel profesionist in domeniul gastronomic, abilitati de comunicare, spirit de ordine si disciplina, creativitate, flexibilitate, deschidere, cunoasterea standardelor si legislatiei aplicabile in alimentatia publica, minutiozitate, precizie, acuratete, atentie la detaliu;
 5. Abilitatea de lucru in echipa, corectitudine, obiectivitate, energie, rezistenta la efort si stres, capacitatea de a prevedea situatiile deosebite, viteza de reactie si capacitatea de a lua decizii;
 6. Spirit de ordine si disciplina, gandire analitica si sintetica, spirit tehnic, putere de decizie si asumarea responsabilitatii, abilitati de comunicare si lucrul in echipa, corectitudine, preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual, flexibilitate, atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii, rezistenta la efort si stres;
 7. Responsabilitatea implicata de post :de a asigura pregatirea produselor alimentare la standarde inalte, in conformitate cu politicile spitalului.;

2.RELATII

2.1.Sfera relatională internă

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  sefului serviciu  administrativ- tehnic, dieteticianului, medicilor coordonatori;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital;
 1. RELAȚII DE REPREZENTARE

- nu are relații de reprezentare ;

2.2.Sfera relatională externă

a) cu autoritati si institutii publice :

- Primaria Municipiului Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi, ANSVSA;

b) cu persoane juridice private: toți furnizorii și prestatorii de servicii ce colaborează cu blocul alimentar.

 3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului;

 

 

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc

 rezi dual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii administrativ tehnic:

- Serviciu  administrativ tehnic are in structura:

- 1 sef serviciu administrativ tehnic   cu norma intreaga;

-2 ingineri în cadrul compartimentului tehnic cu norma intreaga;

- 2 economiști cu normă întreagă (1 post vacant, 1 economist-delegat în cadrul serviciului financiar contabilitate)

- 1 tehnician în cadrul compartimentului tehnic cu norma intreaga ;

-1 sofer cu norma intreaga;

-1 arhivar cu norma intreaga;

- 10 muncitori în cadrul formației de reparații și întreținere clădiri cu norma intreaga;

- 2 magazineri cu norma intreaga;

- 4 muncitori  atestați pentru lifturi cu norma intreaga;

- 5 muncitori pentru centrala termică (din care 3 posturi vacante);

- 4 muncitori în cadrul echipei de întreținere spații verzi;

- 2 garderobieri (din care un post vacant);

- 11 muncitori bucătărie (din care un post vacant);

- 2 muncitori centrala telefonică ( din care 1 post vacant)

 

X

 

 

 

1

Existenta structura functionala aprobata de organul ierarhic superior – Primaria Municipiului Iasi

Indicatori de proces

Asigurarea preparării alimentelor  în mod corespunzător din punct de vedere cantitatv și calitativ

X

 

Neasigurarea la timp a alimentaelor pentru pacienti

Nerespectarea masurilor de igienă si infestarea alimentelor

 

 

Respectare procedura de lucru PO 110-01;

 

 

 

 

4

 

Indicatori de rezultat

Registru  cu evidenta meniurilor zilnice

X

 

Neasigurarea la timp alimentatiei necesare pentru pacienti;

Respectare procedura de lucru PO 110-01

 

4

 

Registru cu evidenta probelor alimentare recoltate

X

 

Infestarea alimentelor

Respectare procedura de lucru PO 110-01

 

4

 

Plan de pregatire profesionala

 

X

Nerespectarea prevederilor legale privind Codul controlului intern managerial al entitatilor publice.

Asigurarea nivelului de pregatire profesionala  prin participarea la cursuri de pregatire specifice compartimentului.

4

 

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine)

         - rezultatele obtinute:

        - cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

         - nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

         - eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

         - adaptarea la complexitatea muncii:

         - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

         - analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

        -  evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

        - asumarea responsabilitatii:

         - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

         - evaluarea nivelului riscului decisional;

         - capacitatea relationala si disciplina muncii:

          - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

         - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Persoana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

La evaluarea performantelor profesionale vor fi luate în considerare rezultatele evaluărilor efectuate pentru fiecare economist din cadrul serviciului administrativ tehnic in cursul unui an calendaristic.

   În urma evaluării performantelor individuale, fiecare economist va primi în functie de punctajele obtinute unul dintre calificativele: “foarte  bine”, ”satisfăcător” , ”nesatisfacator” , acestea urmând a fi avute in vedere la :

 • -  avansarea în treptele de ierarhizare;
 • -  eliberarea din functia deținută în cadrul compartimentului.

Șeful serviciului  administrativ tehnic analizează contribuţia fiecărui angajat din cadrul compartimentului tehnic și administrativ la realizarea activitatilor     şi determină nivelul în care aceştia si-au atins obiectivele.

Rezultatele evaluării sunt sintetizate în -Fisa de evaluare a performantelor individuale.        

                         

 

 

 

Fisa de evaluare a performantelor individuale

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:..................................

Postul:............................................................................................

Perioada evaluata:........................................................................

Evaluator:                                                   Functia:                                          Data:

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanta

Indicatori de performanta

Punctaj maxim

Punctaj evaluare

 

 

 

 

 

1. Proiectarea activitatii

( 15 puncte)

1.1 Respectarea meniului zilnic

Cunoaşte regulile de preparare a hranei

5

 

1.2 Implicarea în elaborarea meniului zilnic

Se implică nemijlocit în prepararea meniului zilnic.

5

 

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

Se preocupă permanent de cunoașterea bazei legislative din domeniul alimentar  şi aplicarea ei.

5

 

 

 

Total

15

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizarea activităţilor

( 30 puncte)

2.1 Organizarea activităţilor

 2.1.1. Pune la dispoziția șeful ierarhic toate detaliile cu privire la necesitatea aprovizionării cantitative și calitative în vederea desfășurării activităților specifice;

2.1.2. Gestioneaza eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor ce ii revin.

5

 

 

 

 

 

5

 

 

2.2 Monitorizarea activităţii

2.2.1. Se implică nemijlocit în  realizarea si repartizarea hranei ;

2.2.2. Participa la toate activitățile de preparare a hranei,  de curățenie și igienizare necesare și obligatorii în blocul alimentar în registrul de tură;

2.2.3.  Înregistează toate activitățile de preparare a hranei,  de curățenie și igienizare necesare și obligatorii în blocul alimentar în registrul de tură;

5

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2.3. Respectarea procedurilor operationale specifice activitatii.

2.5.1.Respectă procedurile operaţionale de lucru pentru blocul alimentar  și comunica șefului ierarhic, eventuale propuneri de îmbunătățire, adaptate   la nevoile spitalului.

5

 

 

 

Total

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comunicare şi relaţionare

( 20 puncte)

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

3.1.1 Respectă circuitul documentelor tehnice și   înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic, după caz;

3.1.2 Înregistrează în  activitățile desfășurate in blocul alimentar conform  meniului zilnic, conform planurilor de astrare și menținere a igienei precum și a celor pentru combatarea infestării cu agenți patogeni, comunicate de șeful ierarhic superior, de mediul epidemiolog și de directorul de îngrijiri;

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

3.2.1 Se preocupă permanent de aducerea la cunoştinţa șefului ierarhic a tuturor activităţilor desfășurate;

3.2.2 Pune la dispoziție spre verificare și avizare, registrul de tură la fiecare șfârșit de lună 

2

 

 

 

4

 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

3.3.1 Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă luate de conducerea instituției;

2

 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor

3.4.1 Predă spre verificare, avizare și arhivare documentele  şi răspunde de activitățile repartizate .

2

 

 

 

Total

20

 

 

 

4.Managementul carierei şi al dezvoltării personale

( 10 puncte)

4.1 Nivelul şi stagiul propriei pregătiri profesionale

4.1.1 Participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului pe care este încadrată;

4

 

4.2 Formare profesională şi dezvoltare în carieră

 4.2.1 Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi manifestă interes în cunoaşterea legislaţiei în vigoare;

3

 

4.3 Participarea la instrurile organizate in cadrul spitalului.

4.3.1 Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri organizate in cadrul spitalului;

3

 

 

 

Total

10

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii spitalului

( 15 puncte)

5.1 Planificarea activităților din cadrul compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii spitalului

5.1.1 Participa la intocmirea planului de reparații și întreținere pentru activitățile ce îi revin la nivelul spitalului;

 

5

 

 

 

 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitățile specifice  din cadrul compartimentului tehnic

5.2.1 Comunică șefului ierarhic orice informație legată de activitatea desfășurată în vederea îmbunătățirii relaționării dintre compartimentele spitalului;

3

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau managerul spitalului, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

5.3.1 Urmăreşte utilizarea eficientă a timpului de lucru  ;

5.3.2 Utilizează permanent un limbaj decent, elevat în vederea promovării imaginii instituției;

 

2

 

 

3

 

 

 

5.4 Respectarea ROI, ROF, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul spitalului.

5.4.1 Respectă prevederile ROI, ROF;

 

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din spital PSI, ISU.

 

1

 

1

 

 

 

Total

15

 

 


 

 

 

6.Conduita profesională

( 5 puncte)

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

6.1.1. Adoptarea unei tinute vestimentare decente;

6.1.2. Adoptarea unui comportament si limbaj adecvat;

1

 

 

1

 

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

6.2.1. Cunoasterea prevederilor Codului deontologic;

6.2.2. Respectarea prevederilor codului deontologic;

6.2.3. Promovarea deontologiei profesionale.

1

1

 

1

 

 

 

Total

5

 

 

 

Total general

100

 

Punctaj:

100 - 85 de puncte – Foarte bine;

          84,99 - 71 de puncte – Satisfacator;

          70,99 - 61 de puncte -  Slab;

           Sub 60,99 de puncte – Nesatisfacator;

Punctaj pentru indeplinirea criteriilor de evaluare..........................................

Calificativul acordat..........................................................................................

 1. Numele si prenumele evaluatorului.................................................................

            Functia.......................................Semnatura.........................Data.....................

 1. Am luat la cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate

            Numele si prenumele persoanei evaluate....................................

            Functia..........................Semnatura...........................Data...............

 1. Contestatia persoanei evaluate:

Motivatia............................................................................................

Semnatura persoanei evaluate..................................Data...............

 1. Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele si prenumele prersoanei care a facut aprecierea

Functia acesteia..................................................................................

Modifcarea adusa aprecierii.................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

 1. Am luat la cunostinta de modificarea evaluarii

Numele si prenumele.........................................................................

Functia acesteia..................................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

6. OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE:

6.1. Obiective generale

6.1.1.    Menţinerea unui nivel ridicat de securitate şi integritate pentru patrimoniul aflat in administare din cadrul spitalului;

6.1.2. Managementul eficient al investitiilor finantate de Consiliul Local Iasi, Ministerul Sanatatii, Casa de asigurari de sanatate Iasi, fonduri nerambursabile, in concordanta cu misiunea institutiei, în vederea asigurarării confortului pacientilor fata de un standard hotelier normal, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta.

6.2. Obiectiv specific compartimentului :

Principalul obiectiv specific : Asigurarea din punct de vedere calitativ si cantitativ a  hranei pentru pacienti, aparţinători şi personal medical, în condiții de siguranță a alimentului

 

OBIECTIVE

specifice

Monitorizare

Indicator de

 evaluare

Valoare tinta

Perioada de evaluare

Responsabil

Termen

Riscuri asociate

Asigurarea  la timp a hranei pentru pacienți apartinători și personal medical

Registrul de tură

Registrul cu meniul zilnic aprobat si avizat

 

 

Ore programate pentru repartizare hrana/ Ore efective de repartizare a hranei

 

100%

semestrial

Bucătar

(șef de tură)

permanent

Neasigurarea  la timp a hranei pentru pacienții internați în cadrul instituției

Asigurarea  conditiilor de igienă în blocul alimentar și  securitate a alimentului 

Registrul de tură

Registrul de monitorizare a recoltării probelor alimentare și a rezultatelor aferente

Număr probe cu rezultate  recoltate / număr probe

 

 

Bucătar         (șef de tură)

permanent

Neasigurarea  condițiilor de igină în blocul alimentar precum și a normelor de securitate a alimentului  pentru pacienții internați în cadrul instituției

Asigurarea securității muncii și protecției stingerii incendiilor

  Fișa de instructaj periodic semnată la zi

Număr accidente de muncă în ultimele 12 luni / număr total personal 

 

100 %

Anual

 

 

Responsabil SSM și PSI

permanent

Risc de accidentare / incendiu

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

 1. Desfasoara activitatile zilnice in bucataria spitalului, asigurandu-se ca standardele de pregatire si prezentare a produselor alimentare sunt pastrate si se respecta bugetul alocat ;
 2. Asigură alături de toți colegii desfășurarea activităților de curățenie și igienizare pentru echipamentele din blocul alimentar, mesele de distribuție, frigidere, suprafețe ( pereți, pavimente, lavoare, vestiar și spațiile anexe), curațare și dezinfectare a veselei ;
 3. Calculeaza norma specifica de timp pentru fiecare pozitie din meniu ;
 4. Stabileste cu exactitate necesarul de materii prime si auxiliare pentru o anumita perioada de timp ;
 5. Verifica si se asigura ca atat produsele preparate cat si produsele nepreparate sunt bine pastrate, in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare ;
 6. Verifica si se asigura ca toate echipamentele, vasele si tacamurile sunt corect folosite ;
 7. Se asigura ca circuitul deseurilor si a reziduurilor este respectat in totalitate in conformitate cu reglementarile interne ;
 8. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;
 9. Furnizeaza corect si prompt informatii din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici ;
 10. Are o atitudine politicoasa fata de colegi cat si fata de alte persoane cu care vine incontact in cadrul spitalului ;
 11. Raspunde de indeplinirea unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru ;
 12. Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;
 13. Respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea in buna functionare a echipamentului din dotarea bucatariei si raspunde de respectarea acestora de intreg personalul din subordine ;
 14. Poarta obligatoriu echipament de lucru si raspunde de purtarea lui de catre intreg personalul din subordine ;
 15. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;
 16. Raspunde de activitatea desfasurata in bucataria spitalului oferind produse si servicii la cele mai inalte standarde ;
 17. Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor din bucatarie ;
 18. Raspunde de implementarea si mentinerea unor standarde inalte de igiena, precum si de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curatenie si intretinere ;
 19. Raspunde de circuitul alimentelor in bucatarie (fara a se intersecta murdar/curat, produs neprelucrat/produs prelucrat termic) ;
 20. Raspunde de predarea produsului finit catre sectiile spitalului ;
 21. Respecta codul de procedura elaborat si implementat conform HACCP ;
 22. Nu permite accesul persoanelor straine in spatiile de pregatire a alimentelor ;
 23. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 24. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 25. Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).
 26. Respecta, pune in aplicare si este direct raspunzatoare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor cuprinse in deciziile interne ale spitalului ;
 27.  Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces .
 28. Asigura buna desfasurare a activitatii serviciului administrativ tehnic pe perioada efectuarii concediului de odihna/ medical a colegilor;

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, salariatul are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu spitalul.
- de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza altor persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

- de a prelucra datale persoanelor numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, si in regulamentul intern;

- sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personalsau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta;

- sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

- utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

- fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablete, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor comunicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

- nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

- nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

- utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

- In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

- utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

- documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

- se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

- incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.

- fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

- parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

- utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parolamai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.
III. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

IV. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

V. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Șef serviciu Administrativ - tehnic

Numele si prenumele : ing. Lebădă Daniela

Semnatura :…………………………………                                                                                                                              

                                                                       Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

(0 votes)126 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie