Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs 1 post vacant de asistent medical PL si 1 post vacant de asistent medical debutant PL- Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi

 

 

 

Nr.20779 din 30.10.2018

Aprobat,                                                                                   Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi :

-1 post de asistent medical cu studii postliceale- pe perioada nedeterminata ;

-1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale- pe perioada nedeterminata 

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 13 noiembrie 2018, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 21 noiembrie 2018, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului: 23 noiembrie 2018, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 13 noiembrie 2018, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor :15 noiembrie 2018 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 20 noiembrie 2018;

-proba scrisa : 21 noiembrie 2018, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 21 noiembrie 2018, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 22 noiembrie 2018, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 23 noiembrie 2018, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 23 noiembrie 2018 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 26 noiembrie 2018 , ora 16.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   27 noiembrie 2018, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical cu studii postliceale:

- studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

- vechime : minim 6 luni vechime in specialitate;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:

- studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

- vechime : nu se solicita vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitate , în copie, daca e cazul;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

Spitalul Clinic de Recuperare                                                                      Aprobat,

                                                                                                                    Manager

Ambulatoriul de Medicina Sportiva                                               Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

Tematica examenului de ocupare a functiei de

asistent medical   generalist in cadrul

Ambulatoriului de Medicina Sportiva

 

 

1.Asistenta de urgenta a accidentatilor ( recunoastre,prim ajutor)

      -Ingrijirea de urgenta a victimelor traumatizate(fracturi,luxatii,entorse)

      -Resuscitarea cardio-respiratorie

      -Sincopa si lipotimia

      -Hemoragiile si hemostaza provizorie

      -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor cu arsuri

       -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor cu degeraturi

       -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor cu insolatie

       -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor cu intoxicatii acute

       -Inecul

       -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor in stare de soc(anafilactic,septic,traumatic,cardiogen)

        -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor cu obstructia cailor respiratorii

        -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor inconstienti

       -Ingrijirea de urgenta a bolnavilor cu convulsii

2.Administrarea medicamentelor

    -Date generale asupra administrarii medicamentelor

    -Tehnica administrarii anumitor medicamente

    -Administrarea medicamentelor pe cale parenterala(injectia intamusculara,intradermica,subcutanata si intravenoasa)

    -Reactii adverse ale medicamentelor

    -Solutii antiseptice pentru plagi

3.Tratamentul durerii ( tehnica )

     -Aplicatii reci si calde

     -Aplicarea frigului sub forma uscata(punga cu gheata ,aparatele racitoare,crioterapia)

     -Aplicarea frigului sub forma umeda(comprese ,impachetari.frictiuni,lotiuni,bai curative)

4.Foaia de abservatie clinica

     -Redactarea

     -Anamneza

5.Supravegherea bolnavului

     -Urmarirea comportamentului bolnavului

     -Urmarirea functiilor vitale si vegetative ale organismului

    -Temperatura

    -Pulsul

    -Respiratia

   - Tensiunea arteriala

   -Greutatea corporala si inaltimea

6.Anamneza medico-sportiva

7.Evaluarea fizica a sportivilor

     -Somatoscopie

     -Somatometrie

8.Efectuarea electrocardiogramei de repaus si de efort   

9.Probleme de igiena sportiva

10.Ordinul ministrului sanatatii nr. 961/19.08.2016 art.19

11.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist,al moasei si al asistentului medical din Romania,capitolul 1,art.3

 

Bibliografie

 

1.Lucretia Titirca : Urgente medico-chirurgicale-Sinteze-Editura medicala,Bucuresti 2006

2.Corneliu Borundel:Medicina interna pentru cadre medii-Editura All-Editia IV rev.2009

3.F.Chiru;G.Chiru;L.Morariu:Ingrijirea omului bolnav si omului sanatos

4.Ordinul ministrului sanatatii nr. 961/19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea ,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitarea publice si private

5.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist,al moasei si al asistentului medical din Romania,adoptat prin Hotararea  Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr.2/9.07.2009,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,partea 1,nr.560/12.08.2009

 

 

Dr. Ispas- Varnav Plusa

 

 

 

Consilier  juridic

 

Gabriela Nica

 

 

 

                                                                                                                               APROBAT,

 

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL/asistent medical generalist     

 

LOC MUNCA: Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.II

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;
 2. Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;
 3. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 
 4. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 5. Cunostinte minime de operare pe calculator ;
 6. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;
 7. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  medicului coordonator si medicului primar;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

 1. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are urmatoarele atributii:

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;

h) participă la pregătirea personalului;

i) participă la investigarea focarelor;

 1. Informeaza pacientul cu privire la structura ambulatoriului si asupra obligativitatii respectarii ROI ;
 2. Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
 3. Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta;
 4. Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;
 5. Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;
 6. Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;
 7. Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;
 8. Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;
 9. Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescriptiei  medicale;
 10. Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF961/2016;
 11. Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;
 12. Pregateste pacientul pentru externare;
 13. Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din saloane, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;
 14. In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;
 15. Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 16. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 17. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 18. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;
 19. Sa fie loiala echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;
 20. Respecta si apara drepturile pacientului;
 21. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 22. Raporteaza lunar Foile de observatie si alte documente catre biroul statistica conform reglementarilor in vigoare si in termenele legale;
 23. Intocmeste   situatia   zilnica   a   miscarii  bolnavilor  si  o  preda  la  biroul  de  internari;
 24. Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;
 25. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

 1. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 2. Supravegheaza dezinfectia ciclica;
 3. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 4. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 5. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;   

Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

 1.  Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru ;
 3. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea ambulatoriului;
 7. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 1226/2012 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :Dr.Ispas Varnav Plusa

Semnatura : …………………………………                                                                          

 

 

 

                                                                       Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

 

(0 votes)669 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie