Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt 2 posturi muncitori necalificati BL. Alimentar

 

 

Nr. 16837/29.08.2016

                                                                                                                        Aprobat,                                                                                                                                                Manager,

                                                   Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

    ANUNT

 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarele posturi  vacante :

Bloc Alimentar

-2 posturi de muncitori necalificati- pe perioada nedeterminata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        - selectia dosarelor de inscriere ;

                        - proba scrisa;

                        - interviul.

               Conditii de desfasurare a concursului :

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 12 septembrie 2016, ora 15 :00.

2.      Data si ora organizarii probei scrise : 20 septembrie 2016, ora 9 :00.

 1. Data si ora organizarii proba interviu: 20 septembrie  2016 , ora 13 :00.
 2. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.
 3.  Rezultatele finale ale concursului pentru muncitori necalificati se vor anunta pe data de 21 septembrie , ora 12.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

studii- scoala generala ;

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·         Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului scoala generala;

·         Cazierul judiciar ;

·         Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·         Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef seviciu  RUNOS,

                        Ec. Axinte Dana

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             AVIZ MANAGER,

                                                                 Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                    

Bibliografie concurs de ocupare post MUNCITOR NECALIFICAT BLOC ALIMENTAR  Spitalul Clinic Recuperare Iasi

Bibliografie:

1. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006- Norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile medicale-Anexa IV  ;

2. Ordinul Ministerului Sanatatii  914/2006- Norme de autorizare sanitara a unitatilor sanitare cu paturi- art.144 pana la art.156 inclusiv referitoare la organizarea si functionarea blocului alimentar in unitatile sanitare cu paturi;

3.  Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala-Capitolul III, V, VI, VII si VIII;

 

 

                                                                                                              Director Ingrijiri,

                                                                                                              Dr. Popa Florentina

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/0

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR NECALIFICAT

COD COR: 941201

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor necalificat

 

LOC MUNCA: Bloc alimentar

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor necalificat

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: studii medii;

b)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

c)    Cunostinte in domeniul gastronomic, abilitati de comunicare, spirit de ordine si disciplina, creativitate, flexibilitate, deschidere, cunoasterea standardelor si legislatiei aplicabile in alimentatia publica, minutiozitate, precizie, acuratete, atentie la detaliu;

d)    Responsabilitatea implicata de post :de a asigura pregatirea produselor alimentare in vederea prepararii meniurilor pentru bolnavi.

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat bucatarului si sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu infirmierele spitalului.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

1.    Desfasoara activitatile zilnice de ridicare, transport si pregatire a legumelor si fructelor in vederea prepararii meniurilor ;

2.    Asigura zilnic curatenia si dezinsectia spatiilor din bucatarie si anexele ;

3.    Pastreaza curatenia si dezinfecteaza zilnic toate echipamentele din dotarea bucatariei (roboti de bucatarie, vesela, tacamuri, plita, etc.) ;

4.    Pastreaza curatenia si dezinfecteaza zilnic toaletele utilizand materialele sanitare in acest scop ;

5.    Verifica si asigura impreuna cu bucatarul ca atat produsele preparate cat si produsele  nepreparate sunt proportional distribuite cu numarul de pacienti aferent fiecarei sectii ;

6.    Verifica si se asigura ca toate echipamentele, vasele si tacamurile sunt corect folosite ;

7.    Se asigura ca circuitul deseurilor si a reziduurilor este respectat in totalitate in conformitate cu reglementarile interne ;                                               

8.    Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

9.    Furnizeaza corect si prompt informatii din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici ;

10.  Are o atitudine politicoasa fata de colegi cat si fata de alte persoane cu care vine incontact in cadrul spitalului ;

11.  Raspunde de indeplinirea unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru ;

12.  Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

13.  Respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea in buna functionare a echipamentului din dotarea bucatariei si raspunde de respectarea acestora de intreg personalul din subordine ;

14.  Poarta obligatoriu echipament de lucru ;

15.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

16.  Raspunde de activitatea desfasurata in bucataria spitalului oferind produse si servicii la cele mai inalte standarde ;

17.  Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor din bucatarie ;

18.  Raspunde de implementarea si mentinerea unor standarde inalte de igiena, precum si de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curatenie si intretinere ;

19.  Raspunde de circuitul alimentelor in bucatarie (fara a se intersecta murdar/curat, produs neprelucrat/produs prelucrat termic) ;

20.  Raspunde de predarea produsului finit catre sectiile spitalului ;

21.  Respecta codul de procedura elaborat si implementat conform HACCP ;

22.  Raspunde si asigura utilizarea eficienta a utilajelor din dotarea blocului alimentar respectand consumul normat de energie electrica, apa si gaz metan ;

23.  Nu permite accesul persoanelor straine in spatiile de pregatire a alimentelor ;

24.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

25.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

26.  Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Director de Ingrijiri

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………

                                                                       

                                                                       Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

 

(0 votes)261 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie